විදුරවි | දිනමිණ

විදුරවි

 • සැප්තැම්බර් මස 12 සිට සැප්තැම්බර් මස 18 දක්වාමේෂඥාතීන් හා ගැටුම්වෘත්තීමය කටයුතු ලිහිල්ව පවත්වාගෙන යන්නේ නැත. තම අධිපති බලය, අභිමානය ආදිය පෙන්වයි. ගෘහස්ත ගැටුම් සහ ඥාතීන් සමඟ...
  2018-09-11 19:30:00
 • තෙරිපැහැ ආරියවංශ කීර්තිසිංහධන්වන්තරී, ක්ෂපනකය, අමරසිංහ, සංකුය, වේතාලභඨ්ඨය, සඨකර්පය, කාලි දාසය, වරාහ මිහිරය, වර රුචිය යන මෙම මහා පඬිවරු නවදෙනා වික්‍රම රජහුගේ රාජ සභාවේ මහා...
  2018-09-11 19:30:00
 • ලෝක ඉතිහාසයේ මෑත කාලයේ හටගත් දරුණුතම භූ චලනය ලෙස වාර්තා වන්නේ 1960 මැයි 22 දා රාත්‍රි 19.11 ට චීලී රටේ වෙල්ඩිවියාවල හටගත් මහා භූමි කම්පාවයි. එය රිච්ටර් මාපකයේ 9.5 ක් ලෙස...
  2018-09-04 19:30:00
 • සැප්තැම්බර් මස 05 සිට සැප්තැම්බර් මස 12 දක්වාමේෂපෙම්වතුන්ට අසුබයිආයතන ප්‍රධානීන් හා ගැටලු ඇතිකරගනී. පියා සමඟ හැලහැප්පිලි ඇතිවෙයි. පරිපාලන බලය දක්ෂ ලෙස ඉටුකරගත හැක. ස්ත්‍...
  2018-09-04 19:30:00
Subscribe to විදුරවි