විදුරවි | දිනමිණ

විදුරවි

 • ජනවාරි මස 16 වැනිදා සිට ජනවාරි මස 22 දා දක්වාමේෂකෙටි ගමන් යෙදේබාල සහෝදරයන් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට සිදුවේ. ගිවිසුම් ආදිය ඇති කරගැනීමට සුබ කාලයකි. ශාස්ත්‍රීය කටයුතුවලින් ප්‍...
  2019-01-15 19:30:00
 • ඉහත ආත්මභවවලදී සිදු කරන ලද අකුසල් නොඑසේනම් පාපකර්මවලට වන්දි ගෙවීම කාලසීමාව අපල ලෙස හැඳින්වේ. උපත ලද ඕනෑම ජන්මියකුට ජාති, ආගම්, කුලබේද තරාතිරම නොබලා පෙර කරන ලද පුණ්‍ය ක්‍රියා...
  2019-01-15 19:30:00
 • ජ්‍යෝතීර්වේදී තෙරිපැහැ ආරියවංශ කීර්තිසිංහරාජ්‍ය වර්ෂ ක්‍රමය මත ව්‍යවහාරික ග්‍රිනිච් ක්‍රමයට අනුව 2018-12-31 දින රාත්‍රී 12ට අවරුනෙහි 'ඉ' කාර පක්ෂියාගේ රජ බලය කාන්තා රැස...
  2019-01-08 19:30:00
 • ජනවාරි මස 09 වැනිදා සිට ජනවාරි මස 15 වැනිදා දක්වාමේෂවිදෙස් ගමන්පරිපාලනය සමඟ භාරකාරත්වයක් ලබයි. උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවලට හිතකරය. ව්‍යාපාර හා ස්වාධීන රැකියා කරන්නන්ට සුබදායක වේ...
  2019-01-08 19:30:00
Subscribe to විදුරවි