විභාග දෙපාර්තමේන්තුව | දිනමිණ

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

  • උසස් පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත්කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.මෙවර පිළිතුරු පත්‍ර නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් 58,000ක් පමණ ලැබී අති...
    2017-04-29 10:15:15
  • 2017 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත පාසල් විභාග සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කාලසටහනක් නිකුත් කර තිබේ.ඒ අනුව 2017 වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිත අපොස උ/පෙළ, අපොස සා/පෙළ හා ශිෂ්...
    2017-01-11 11:45:45
Subscribe to විභාග දෙපාර්තමේන්තුව