ශරීරය නිරාවරණය වී ඇති ඇඳුමක් ඇඟලා සිටි බවට චෝදනා කරමින් ඔස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තු ගර්භයෙන් ඉවත් කල මාධ්‍යවේදිනිය | දිනමිණ


 

ශරීරය නිරාවරණය වී ඇති ඇඳුමක් ඇඟලා සිටි බවට චෝදනා කරමින් ඔස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තු ගර්භයෙන් ඉවත් කල මාධ්‍යවේදිනිය

<div class="views-lazy-load">Loading...</div>

Subscribe to ශරීරය නිරාවරණය වී ඇති ඇඳුමක් ඇඟලා සිටි බවට චෝදනා කරමින්  ඔස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තු ගර්භයෙන් ඉවත් කල මාධ්‍යවේදිනිය