ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය (SLIATE) :රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල | දිනමිණ


 

ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය (SLIATE) :රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල

<div class="views-lazy-load">Loading...</div>

Subscribe to ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය (SLIATE) :රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල