සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාසය | දිනමිණ

සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාසය

  • ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදුවන සංවිධානාත්මක අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් මැඩලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලීසීය විසින් විශේෂ පොලිස් කොට්ඨාසයක් පිහිටුවා තිබේ.පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දරගේ...
    2017-04-05 09:30:30
Subscribe to සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාසය