හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ කෞතුගාරය ඉදි කිරිමේ දී රජයේ මුදල් අවභාවිතා කළ බවට චෝදනාව | දිනමිණ


 

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ කෞතුගාරය ඉදි කිරිමේ දී රජයේ මුදල් අවභාවිතා කළ බවට චෝදනාව

<div class="views-lazy-load">Loading...</div>

Subscribe to හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ කෞතුගාරය ඉදි කිරිමේ දී රජයේ මුදල් අවභාවිතා කළ බවට චෝදනාව