භාරත ලක්ෂ්මන් ‍ප්‍රේමචන්ද්‍ර නඩුව | දිනමිණ

භාරත ලක්ෂ්මන් ‍ප්‍රේමචන්ද්‍ර නඩුව

  • අඛණ්ඩව වසර ‍තුනක් සිය වත්කම් බැරකම් වාර්තා පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙත ඉදිරිපත් නොකිරීමේ අල්ලස් නඩුවට අදාළව, දැනට මරණ දඬුවම විඳින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද...
    2017-01-26 19:30:00
  • හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ හිටපු ජනාධිපතිගේ වෘත්තීය සමිති උපදේශකයකු වූ භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඝාතනය කිරිමේ සිද්ධියට මරණ දඩුවම නියම වී සිටින හිටපු...
    2017-01-05 07:00:15
Subscribe to භාරත ලක්ෂ්මන් ‍ප්‍රේමචන්ද්‍ර නඩුව