කුඩා දරුවන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී මරුට | දිනමිණ


 

කුඩා දරුවන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී මරුට

මහවදී දැදුරුඔයේ ගිලීමෙන් වයස අවුරුදු 13ක සහ 16ක කුඩා දරුවන් දෙදෙනෙකු මරණයට පත්ව තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න