විද්‍යා පීඨ අයැදුම් පත්‍රය සිකුරාදා ‘දිනමිණ’ සමඟ | දිනමිණ

විද්‍යා පීඨ අයැදුම් පත්‍රය සිකුරාදා ‘දිනමිණ’ සමඟ

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨවලට ඇතුළත් කැර ගැනීම පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය සහ ඒ සඳහා අයැදුම් කිරීමේදී භාවිත කළ හැකි ඉල්ලුම් පත්‍රය 3 වැනිදා (සිකුරාදා) දිනමිණ සමඟ නොමිලේ නිකුත් කෙරේ.

අදහස් 3ක් ඇත

good

Good

නව අදහස දක්වන්න