දිවයිනේ දකුණු අර්ධය හරහා තද සුළං (Gusty winds) | දිනමිණ

දිවයිනේ දකුණු අර්ධය හරහා තද සුළං (Gusty winds)

                                                             මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකි 

                                        2018 ජුලිමස 22 වන දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි

දිවයිනේ දකුණු අර්ධය හරහා විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 50 දක්වා තරමක් තද සුළං (Gusty winds) ඇතිවිය හැක.

සබරගමුව, බස්නාහිර සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතිවිය හැකි සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් හැරුනකොට දිවයින පුරා ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්වයක් පවතී.

                                         ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය

                                           2018 ජුලිමස 22 වන දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි

කොළඹ සිටගාල්ලහරහා මාතර දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සිහින් වැසි ඇතිවිය හැක.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්වයක් පවතී.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං බස්නාහිර හෝ නිරිත දිශාවලින් හමන අතරසුළගේ වේගය පැ.කි.මී. 30-40ක් පමණ වේ.

මීගමුව සිට පුත්තලම හරහාමන්නාරම දක්වා සහ හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 55-60 දක්වා වැඩිවිය හැකි අතර, එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ රළු විය හැක.


නව අදහස දක්වන්න