වාරිමාර්ග - ජල සම්පත් - ආපදා කළමනාකරණ ඇමැති දුමින්ද | දිනමිණ

වාරිමාර්ග - ජල සම්පත් - ආපදා කළමනාකරණ ඇමැති දුමින්ද

නව රජයේ තවත් ඇමැතිවරු පිරිසක් ඊයේ (01) රාත්‍රී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරි‍ෙස්න මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය. ඒ් අනුව දුමින්ද දිසානායක මහතා - වාරිමාර්ග, ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් අයුරු.

ඡායාරූපය-සුදත් සිල්වා

නව අදහස දක්වන්න