ජාතික දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් | දිනමිණ