71 වන අභිමානවත් ජාතික උත්සවය සමරන්නට ත්‍රිවිද හමුදාවේ සූදානම | දිනමිණ