මහනුවර මාර්ග අටක සංවර්ධනයට රු. මිලියන 88ක් | දිනමිණ

මහනුවර මාර්ග අටක සංවර්ධනයට රු. මිලියන 88ක්

මධ්‍යම පළාත් සමූහ - නිහාල්ජයවර්ධන

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග අටක් සංවර්ධනය කිරීම අරඹා ඇති අතර ඒ සඳහා මධ්‍යම පළාත් මාර්ග අධිකාරිය රුපියල් මිලියන 88ක් වෙන්කොට ඇත.

ප්‍රධාන මාර්ග හතරක් සමඟ සෙසු මාර්ග හතර නඩත්තු ප්‍රතිපාදන යටතේ සිදුකෙරෙන අතර, උඩුනුවර, උඩපළාත, දොළුව, ගඟඉහළ හා පස්බාගේ කෝරළේ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශ ඉන් ආවරණය වේ.

හංදෙස්ස පීරිහේන, මුරුතගහමුල, වල්ලහාගොඩ, ගලත, මාවතුර, මුල්ගම, යැරෝවත්ත හා බෝවතුර යන මාර්ග මේ යටතේ සංවර්ධනය වන බව ගම්පොල විධායක ඉංජිනේරු ආර්.එස්. පේමරත්න මහතා පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න