ඉන්දියාව අමෙරිකාවට එකට එක කරයි අමෙරිකා භාණ්ඩ 28කට අතිරේක තීරුබදු | දිනමිණ

ඉන්දියාව අමෙරිකාවට එකට එක කරයි අමෙරිකා භාණ්ඩ 28කට අතිරේක තීරුබදු

තම ඇලුමිනියම් සහ වානේ වෙනුවෙන් අමෙරිකාව පැනවූ අතිරේක තීරුබදුවලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඉන්දියාව අමෙරිකා භාණ්ඩ වෙනුවෙන් ප්‍රති බදු පනවයි. අමෙරිකාවෙන් ආනයනය කරන ඩොලර් මිලියන 200 කට අධික වටිනාකමෙන් යුත් භාණ්ඩ 28 ක් වෙනුවෙන් මෙම අතිරේක තීරුබදු පැනවීම සිදු කර ඇත.

අමෙරිකා රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ආරක්ෂක හා වෙළෙඳ කරුණු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ඉන්දියාවට පැමිණීමට දින කිහිපයක් තිබිය දී ඉන්දියාව තම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළේය. අතිරේක තීරුබදු පැනවෙන් ආනයනය කරන භාණ්ඩ 28ක් වෙනුවෙන් අතිරේක තීරු බදු පනවන බව ඉන්දියාව මුල් වරට ප්‍රකාශ කළේ පසුගිය වසරේ ජුනි මාසයේදීය. එහෙත් එය ක්‍රියාත්මක කිරීම කල් දමා තිබිණි.

නව අදහස දක්වන්න