සජිත් එනවා රැස්වීම් මාළාවේ ඊළඟ රැළි මාතර සහ මාතලේ | දිනමිණ


 

සජිත් එනවා රැස්වීම් මාළාවේ ඊළඟ රැළි මාතර සහ මාතලේ

සජිත් එනවා තේමාවෙන් රටපුරා සංවිධානය කිරීමට සැළසුම් කර තිබෙන රැස්වීම් මාළාවේ ඊළඟ රැළි දෙක මාතර සහ මාතලේ දිස්ත‍්‍රික්කවල පැවැත්වීමට නියමිතය. සජිත් එනවා තේමාවෙන් බදුල්ල නගරයේ පැවැත්වූ රැළියේ සාර්ථකත්වය පදනම් කරගනිමින් මේ රැළි පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ. සජිත් එනවා රැළි තම මැතිවරණ කොට්ඨාසවලට ලබා දෙන ලෙසට සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම මේ වනවිට ඉල්ලිම් ලැබී ඇතැයි වාර්තා වේ. 

නව අදහස දක්වන්න