මෙරට විශිෂ්ටතම බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනය PLC | දිනමිණ


 

මෙරට විශිෂ්ටතම බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනය PLC

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය සමාගම වන පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් සමාගම, ශ්‍රී ලංකාවේ ‘වටිනාම හා ප්‍රබලතම සන්නාම’ (Most Valuable & Strongest Brands) ශ්‍රේණිගත කරන Brand Finance Sri Lanka – 2019 හි ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනය ලෙස අඛණ්ඩව දෙවැනි වරටත් පසුගිය දා ඇගයීමට පාත්‍ර විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ‘වටිනාම හා ප්‍රබලතම සන්නාම’ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පුරෝගාමී ආයතනය වන Brand Finance Lanka විසින් වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කරන ‘Brand Finance 100’ ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ දී, එම ඇගයීම් ප්‍රදානය පසුගිය දා කොළඹ දී සිදු කෙරුණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු නොවන මූල්‍ය සමාගම් අතර වටිනාම හා ප්‍රබලතම සන්නාමය ලෙස පීපල්ස් ලීසිං සමාගම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ දී Brand Finance Lanka ආයතනය විසින් රුපියල් බිලියන 8.7ක ‘සන්නාම වටිනාකමක්’ (Brand Value) හා AA ‘සන්නාම ශ්‍රේණිගත කිරීමක් (Brand Rating) පීපල්ස් ලීසිං සමාගමට ලබා දී ඇත. එයට අමතරව විවිධ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා විවිධාකාරව නිර්මාණය කළ මූල්‍ය විසඳුම් රැසක් එක වහලක් යටින් සැපයීමෙන් නිර්මාණය කරගත් බොහෝ පක්ෂපාතී ගනුදෙනුකාර පදනමක් පීපල්ස් ලීසිං සමාගම සතු බව මේ ශ්‍රේණිගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් Brand Finance ආයතනය සඳහන් කරයි.

 

නව අදහස දක්වන්න