ත්‍රී/මලයේ නියඟය බලපෑ ප්‍රදේශවලට බවුසර් මඟින් ජලය | දිනමිණ


 

ත්‍රී/මලයේ නියඟය බලපෑ ප්‍රදේශවලට බවුසර් මඟින් ජලය

ත්‍රිකුණාමලය විශේෂ ඒ. ටි. එම්. ගුණානන්ද

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ මාස ගණනාවක සිට ඇතිවි ඇති නියං තත්වය තුළ බලපෑමට ලක් වි ඇති සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වල තෝරාගත් ප්‍රදේශවලට බවුසර මගින් පානීය ජලය ලබාදීමට කටයුතු සිදුකරමින් සිටින බව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

මේ අනුව වැව් අමුණු සිඳී ඇති ප්‍රදේශවල බලපෑමට ලක් වී ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 11 ක පවුල් 4892ට අයත් 14968ක පිරිසක් මෙම තත්වයට මුහුණ දි ඇති බව ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කේ.සුගුණදාස් මහතා පැවසීය. ආපදා කළමනාකාරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ලබාදී ඇති මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත බලපෑමට ලක් වි ඇති ප්‍රදේශවලට ප්‍රමුඛතාව ලබාදෙමින් මෙම පානීය ජලය ලබාදීම සිදු කෙරේ. ඒ සඳහා ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරු ලබාදීඇති නිර්දේශ අනුව මෙම කටයුතු සිදුකරන බවද දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

නව අදහස දක්වන්න