අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

ඩබ්ලිව්. කේ. ජී. වික්‍රමාරච්චි මහතා - විමලා වික්‍රමාරච්චි මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ සුමුදු,​ තෙසිකා,​ චේනක,​ කීර්ති යන අයගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ දම්සිරි,​ ශානක,​ මංගලා,​ විද්‍යා යන අයගේ ආදරණීය මාමණ්ඩිය වූද,​ අචිර,​ සුමින්දි,​ ගමික,​ වොසදි,​ දමිතු,​ තෙසක්,​ සෙනුති,​ හිරුකි,​ වෙනුදි යන අයගේ ආදරණීය සීයා වූද,​ ඩබ්ලිව්. කේ. ජී. වික්‍රමාරච්චි මහතා (85) අභාවප්‍රාප්ත විය. අවසන් කටයුතු සැප්තැම්බර් 14 වන දින සවස 4 ට නිට්ටඹුව,​ මල්වත්ත,​ ආදාහනාගාරයේදී සිදු කෙරේ. දේහය 4/​1/​2,​ නුංගමුව,​ කීනවල නිවසේ තැන්පත් කර ඇත.091548

නව අදහස දක්වන්න