ආදරණීය ගමන් සගය, විවේකයක් අරන් යළි එන්න | දිනමිණ


 

ආදරණීය ගමන් සගය, විවේකයක් අරන් යළි එන්න

නිවී ගිය ගුරු තරුව - ආදරණීය මනෝ....

නව අදහස දක්වන්න