පේෂ කර්මාන්ත රෙදිපිළි සහ ගෘහ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේ ජංගම රථයක් | දිනමිණ


 

පේෂ කර්මාන්ත රෙදිපිළි සහ ගෘහ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේ ජංගම රථයක්

ඌව පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පේෂකර්මාන්ත රෙදිපිළි සහ ගෘහ භාණ්ඩ ජංගම රථයක් මඟින් අලෙවිකිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

එම ජංගම රථ වෙළෙඳසල ඉකුත් පළමුවෙනිදා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර රාජා කොල්ලුරේ මහතා විසින් විවෘත කළ අයුරුයි මේ.

ඩී.එස් ගුණතිලක ඌව වෙල්ලස්ස විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න