බේරේ වැ‍ෙව් අක්කර 10ක මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් | දිනමිණ


 

බේරේ වැ‍ෙව් අක්කර 10ක මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක්

මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කර ඇති ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණ, ස්ලේව් අයිලන්ඩ් පොලිස් ස්ථානය සහ හෙලිටෝර්ස් ටිකට් පත් කාර්යාලය අයත්වන අක්කර 10ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය වෙත පවරා දීමට නියමිත වේ. මේ සඳහා

අගමැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් සංදේශයට මැතිවරණයෙන් පසු අනුමැතියට යොමුකොට ඇත.

රාජ්‍ය-පෞද්ගලික හවුල් කාරිත්ව ආකෘතියක් යටතේ නව ආයෝජකයින් සඳහා නිදහස් කරමින් මෙම බේරේ වැවට බටහිර දෙසින් මෙම මිශ්‍ර සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කර තිබේ.

කොළඹ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ වර්තමාන ඉඩම් පරිහරණ අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉඩම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත පවරා දීමට තීරණය කර ඇත.

ගුවන් හමුදාවේ කටයුතු අකුරෙගෝඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ත්‍රිවිධ හමුදා මූලස්ථානය වෙත ගෙන යාමට නියමිත අතර, දැනට පවතින පොලිස් ස්ථානය සහ නිල නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කර එම පරිශ්‍රයේම පවත්වාගෙන යාමට නියමිතය.

ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය සඳහා වූ මුල් සැලැස්මේ අක්කර 3.5 කින් පමණ සමන්විත ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණය විවෘත ඉඩක් ලෙස ඉතිරි කළ යුතුව තිබුණද, සංශෝධිත සැලැස්මක් යටතේ දේපළ සංවර්ධනය සඳහා මෙම ඉඩම ලබා දෙන අතර යාබද අක්කර 5.5 ක ඉඩම බලදක්ෂ මාවත දිගේ ෂැන්ග්‍රි-ලා හෝටලය විවෘත ඉඩක් ලෙස ඉතිරි වේ.

නව අදහස දක්වන්න