සංචාරකයින්ගේ තොරතුරු වලට පරිගණක මෘදුකාංගයක් | දිනමිණ


 

සංචාරකයින්ගේ තොරතුරු වලට පරිගණක මෘදුකාංගයක්

මෙරට ගුවන්තොටුපොළ විවෘත කිරීමෙන් පසුව මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා පරිගණක මෘදුකාංගයක් හඳුන්වා දී ඇත
 
සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මිකා විජේසිංහ මහත්මිය සඳහන් කරන පරිදි සංචාරකයින් මෙරට පැමිණ වීසා ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ සිට මෙරට සංචාරය කරන ස්ථාන පිළිබඳව ද එම මෘදුකාංගය මගින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි
 
සංචාරකයින් මෙරට පැමිණෙන අවස්ථාවේ දී හා ඊට දින 5 කට හෝ 7 කට පසුව නැවත පී.සි.ආර් පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලබයි
 
මේ සඳහා මුදල් අයකීරීමක් සිදු වන බවත් ඇය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත

නව අදහස දක්වන්න