ඇඟ­ලුම් කර්මා­න්තශාලාවල නිරී­ක්ෂණ චාරි­කා­වක යෙදුණු ජනා­ධි­පති | දිනමිණ

ඇඟ­ලුම් කර්මා­න්තශාලාවල නිරී­ක්ෂණ චාරි­කා­වක යෙදුණු ජනා­ධි­පති

දංකො­ටුව, කඳාන, කපු­වත්ත, වත්තල යන ප්‍රදේ­ශ­වල පිහිටි ඇඟ­ලුම් කර්මා­න්තශාලාවල නිරී­ක්ෂණ චාරි­කා­වක යෙදුණු ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා එහිදී කපු­වත්ත Vanguard Industrial (pvt) ltd ආය­ත­නයේ නිෂ්පා­දන නිරී­ක්ෂ­ණ­යට ලක් කළ අයුරු. කර්මාන්ත ඇමැති විමල් වීර­වංශ මහතා ද මීට එක්ව සිටි­යේය.

 

නව අදහස දක්වන්න