ජාතික රෝහලින් සායන පිළිබඳ නිවේදනයක් | දිනමිණ

ජාතික රෝහලින් සායන පිළිබඳ නිවේදනයක්

දැනට පවතින  කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට  පැමිණෙන රෝගී ජනතාව සීමා කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව කොළඹ ජාතික රෝහලේ  සායන වලින් ඖෂධ ලබා ගන්නා රෝගීන් පහත සදහන් ජංගම හා ස්ථාවර දුරකථන අංක අමතා අදාළ සායන හා සම්බන්ධ වී සේවාවන් ලබා ගන්නා ලෙස රෝහල් අධ්‍යක්ෂ තුමා ඉල්ලා සිටියි.

PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න