කැබිනට් තීරණ | දිනමිණ

කැබිනට් තීරණ

2021 මුදල් වර්ෂය සඳහා වූ මුදල් කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154ජ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ස්ථාපිත කර ඇති මුදල් කොමිෂන් සභා‍ව විසින් පළාත් සභාවන් සඳහා වාර්ෂික අයවැය මඟින් ප්‍රදානය කරන ලද අරමුදල් බෙදා දීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමා වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. ඒ අනුව, මුදල් කොමිෂන් සභාව විසින් 2021 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන නිර්දේශ ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. මුදල් කොමිෂන් සභාව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති එකී නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154ජ (7) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව එකී නිර්දේශ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිණි.

ආනයන - අපනයන පනතේ රෙගුලාසි පාර්ලිමේන්තුවට

දේශීය අත්යන්ත්‍ර හා බතික් රෙදිපිළි ආනයනය නියාමනය කිරීම, ධීවර බෝට්ටු, මගී යාත්‍රා සහ බෝට්ටු ආනයනය නියාමනය කිරීම සහ දේශීය කර්මාන්තවල අවශ්‍යතා සඳහා දේශීයව නිෂ්පාදනය නොකරන තෝරාගත් භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේ සීමාවන් ලිහිල් කිරීම යන කාර්යයන් සඳහා 1968 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද රෙගුලාසි ඇතුළත් කරමින් 2020 දෙසැම්බර් මස 14 දිනැති අංක 2206/15 දරන සහ 2020 දෙසැම්බර් මස 24 දිනැති අංක 2207/15 දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර ඇත. ඒ අනුව එකී රෙගුලාසි අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස මුදල් ඇමැති වශයෙන් අගමැතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය.

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ කාර්යාල පරිශ්‍රය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා නව කාර්යාල පරිශ්‍රයක ස්ථානගත කිරීම

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය දැනට පවත්වාගෙන යන භූමිය අක්කර 01 පර්චස් 7කින් සමන්විත වන අතර, එය ආර්ථික හා වාණිජමය වශයෙන් ඉතා ඉහළ වටිනාකමක් සහිත ස්ථානයක පිහිටා ඇත. එම ඉඩමේ වර්තමාන වටිනාකම රුපියල් බිලියන 2.32ක් පමණ වන බව රජයේ තක්සේරුකරු තක්සේරු කර ඇත. ආර්ථික වශයෙන් වඩාත් ඵලදායී කටයුත්තකට එම භූමිය යෙදවීමට හැකිවන පරිදි එම ඉඩම් කොටස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත පවරා දීමටත්, ඒ වෙනුවට අවශ්‍ය ගෘහ භාණ්ඩ ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සහිතව වර්ග අඩි 50,000කින් සහ අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සහිතව වාහන 75ක් පමණ ගාල් කිරීමේ පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය වෙත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙතින් ලබා ගැනීමටත්, කර්මාන්ත ඇමැති ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිණි.

කළුතර කර්මාන්තපුරය පුළුල් කිරීම

කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 'පුලර්ටන් වත්ත' ඉඩමේ අක්කර 50ක කළුතර කර්මාන්තපුරය පවත්වාගෙන යන අතර, මේ වන විට ආයෝජකයින් 33 දෙනකු කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කර වාණිජ නිෂ්පාදන කටයුතු පවත්වාගෙන යනු ලබයි. එම ආයෝජකයින් විසින් රුපියල් මිලියන 837ක් පමණ ආයෝජනය කර ඇති අතර, රැකියා අවස්ථා 775ක් පමණ සපයා ඇත. බස්නාහිර පළාතේ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සඳහා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් ඉදිරිපත් වී ඇති නමුත් ඔවුන් සඳහා ලබා දීමට ඉඩම් කොටස් බස්නාහිර පළාතේ ක්‍රියාත්මක වන කර්මාන්තපුර 8 තුළ ඉතිරි වී නොමැත. එම කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන, කළුතර කර්මාන්තපුරයට යාබදව පිහිටි හෙක්ටයාර 1.946ක රජයේ ඉඩම් කොටස කළුතර කර්මාන්තපුරය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා වෙන්කර ගැනීමටත්, අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැලසීමෙන් අනතුරුව ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ කර්මාන්තකරුවන් වෙත බෙදාදීම සඳහාත් කර්මාන්ත ඇමැති ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කළේය.

රාජසන්තක කළ වැලි හා දැව බැහැර කිරීම

රට පුරා පිහිටි අධිකරණ මඟින් රාජසන්තක කරනු ලබන වැලි හා දැව ආගමික සිද්ධස්ථාන ඉදිකිරීම හා පිළිසකර කටයුතු සඳහා සහන මිලට දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය දී ඇති අතර, එකී අනුමැතිය 2020 දෙසැම්බර් මස 31 දින අවසන් වී ඇත. එම වැඩසටහන යටතේ දැනට අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදය සංශෝධනය කරමින් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස අධිකරණ ඇමැති ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය.

මිනිස් වෙළෙඳාම් අධීක්ෂණය කිරීමේ සහ වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

මිනිස් වෙළඳාම අධීක්ෂණය කිරීම සහ වැළැක්වීම සඳහා 2015-2019 දක්වා ක්‍රියාත්මකව පැවති ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සමාලෝචනයකට ලක් කර එකී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ලද අත්දැකීම් හා අදාළ අනෙකුත් පාර්ශ්වයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් සැලකිල්ලට ගෙන 2021-2025 දක්වා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර ඇත. ඒ අනුව 2021-2025 මිනිස් වෙ‍ෙළඳාම අධීක්ෂණය කිරීම සහ වැළැක්වීම සඳහා වන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස අධිකරණ ඇමැති ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අනුමැතිය.

කාබනික පොහොර බෙදාහැරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය

2020 යල කන්නය සහ 2020/21 මහ කන්නය තුළ පරිසර හිතකාමී කාබනික පොහොර භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ‍තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කවල ගොවීන්ට කාබනික පොහොර සහ කාබනික දියර පොහොර නොමිලේ දීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබ ඇත. එම නියමු ව්‍යාපෘතියේ ඵලදායීතාව නිශ්චය කර ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් කන්න 04ක් එම ක්‍රමවේදය යටතේ වගා කළ යුතු වේ. ඒ අනුව එකී නියමු ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් 2021 යල කන්නයේදී ද ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කාබනික පොහොර සහ කාබනික දියර පොහොර, පො‍හොර උපදේශන කමිටුව අනුමත කර ඇති නිර්දේශයන් පදනම් කරගෙන බලපත්‍රලාභී පොහොර නිෂ්පාදකයින් වෙතින් මිලදී ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් පත් කිරීමටත්, එම කමිටුවේ නිර්දේශය පදනම් කරගෙන අදාළ දිස්ත්‍රික්කවල තෝරාගත් ගොවීන් වෙත පොහොර දීමටත් කෘෂිකර්ම ඇමැති ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අනුමැතිය ලැබිණි.

පාකිස්තානයේ ඉස්ලාමාබාද් කොම්සැට්ස් විශ්වවිද්‍යාලය සහ කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය අතර සහයෝගීතා අභිප්‍රාය ප්‍රකාශය

පාකිස්තානය ඉස්ලාමාබාද් කොම්සැට්ස් (COMSATS) විශ්වවිද්‍යාලය සහ ශ්‍රී ලංකා කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය (ITT) අතර අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සහයෝගීත්ව අභිප්‍රාය ප්‍රකාශයක් අස්සන් තැබීමට යෝජනා වී ඇත. ඒ අනුව එකී අභිප්‍රාය ප්‍රකාශය අස්සන් තැබීම පිණිස තාක්ෂණ අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය.

කරච්චි විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායනික හා ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය සහ කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

පාකිස්තානයේ කරච්චි විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායනික හා ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය සහ කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය අතර, පර්යේෂණ සහ අධ්‍යයන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමට යෝජනා වී ඇත. ඒ අනුව එකී අවබෝධතා ගිවිසුමට අස්සන් තැබීම පිණිස තාක්ෂණ අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා - පාකිස්තාන ආයෝජන මණ්ඩල අතර සහයෝගීතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයෝජන මණ්ඩලය සහ පාකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ ආයෝජන මණ්ඩලය අතර ආයෝජන සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමට යෝජනා වී ඇත. ඒ අනුව එකී අවබෝධතා ගිවිසුමට එළඹීම පිණිස මුදල් ඇමැති වශයෙන් අගමැතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය.

බදු නීති සංශෝධනය කිරීම

2021 අයවැය යෝජනා මඟින් ආර්ථිකයේ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් වෙනුවෙන් සරල, විනිවිදභාවයෙන් යුත් සහ කාර්යක්ෂම බදු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දී ඇත. ඒ අනුව එකී බදු යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කිරීම සඳහන්. ඊට අදාළ අනෙකුත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහාත් මුදල් ඇමැති වශයෙන් අගමැතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව සම්මත විය.

2020/21 මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන

2020/21 මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සමාලෝචනය කරන ලදි. එම වැඩසටහන යටතේ ගොවීන්ට ඉහළම මිලක් ලැබෙන පරිදි පෞද්ගලික අංශය සමඟ තරගකාරී අයුරින් වී මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය දෙන ලදි. එසේම ඉහළ මිලක් යටතේ වී මිලදී ගනු ලැබුව ද නාඩු සහල් මිල ඉදිරියේදී කිලෝග්‍රෑම් එකකට රුපියල් 98/-ක් වශයෙන් කිසිදු වෙනසකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදි.

බුද්ධිකා සහ සිතාරා‍

නව අදහස දක්වන්න