සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ හදිසි ගින්න ක්ෂණිකව මැඬපැවැත්වූ නිලධාරීහු ඇගයෙති | දිනමිණ

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ හදිසි ගින්න ක්ෂණිකව මැඬපැවැත්වූ නිලධාරීහු ඇගයෙති

මහින්ද අලුත්ගෙදර

ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රය තුළ විදුලි කාන්දුවක් හේතුවෙන් හටගත් හදිසි ගිනි තත්ත්වය ක්ෂණිකව මැඩපැවැත්වීම වෙනුවෙන් කැපවී කටයුතු කළ ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් ඇගයීමට ලක්කර තිබේ.

ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ කැපවීම සහ අවබෝධයෙන් යුතුව සේවයේ නිරතව සිටීම හේතුවෙන් හදිසි තත්ත්වය පාලනය කිරීමට හැකි වූ බැවින්, එමඟින් සිදුවීමට තිබූ මහත් විනාශයක් වළකාවාගැනීමට හැකිවිය.

ඔවුන් නිසිලෙස රාජකාරියේ නිරතව සිටිමින් මෙහි දී සිදුකළ ඔවුන්ගේ කැපවීම ඇගයීමට ලක්කිරීම පිණිස ආරක්ෂක කටයුතු අධීක්ෂණය භරව කටයුතු කරන අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී. ඒ. ජයකාන්ත මහතාගේ නිර්දේශ මත මෙම සේවා ඇගයීමේ වැඩසටහන සංවිධානය කෙරිණි.

සිවිල් ගුවන්සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කපිතාන් තේමිය අබේවික්‍රම මහතා විසින් එම අවස්ථාවේ සේවයේ නිරතව සිටි ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් වෙත සේවා ඇගයීම් ලිපි සමඟින් මූල්‍ය තිලිණ ප්‍රදානය කළ අතර එම අවස්ථාවට අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී. ඒ. ජයකාන්ත මහතා ද සහභාගී විය. ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් හට ගිනි නිවීම් කටයුතු පිළිබඳ නිසි පුහුණුවක් ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය කටයුතු කර තිබිණි.

නව අදහස දක්වන්න