ඩී ඇස් ට බැරි වුන 'බෙදීමේ ගාණ', හදලා පෙන්වපු මහාචාර්‍යවරයා ව දන්නවා ද? | මාර්තු 19 වැනි දා දිනමිණ 'දේශවංශය' කියවන්න. | දිනමිණ

ඩී ඇස් ට බැරි වුන 'බෙදීමේ ගාණ', හදලා පෙන්වපු මහාචාර්‍යවරයා ව දන්නවා ද? | මාර්තු 19 වැනි දා දිනමිණ 'දේශවංශය' කියවන්න.

Video: 

ඩී ඇස් ට බැරි වුන 'බෙදීමේ ගාණ', හදලා පෙන්වපු මහාචාර්යවරයා ව දන්නවා ද? | මාර්තු 19 වැනි දා දිනමිණ 'දේශවංශය' කියවන්න.

 

නව අදහස දක්වන්න