උද්ධමනය පහළට යහපත් ආර්ථික ප්‍රවණතාවක් මහ බැංකුව කියයි | දිනමිණ

උද්ධමනය පහළට යහපත් ආර්ථික ප්‍රවණතාවක් මහ බැංකුව කියයි

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ආර්ථිකයේ යම්කිසි පසුබෑමක් සිදුවූවද යහපත් ආර්ථික ප්‍රවණතාවක් පෙන්නුම් කරමින් උද්ධමනය පහළ ගොස් තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියයි.

ඒ අනුව කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ උද්ධමනය මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ දී සියයට 3.9 දක්වා පහළ ගොස් තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක් මඟින් පෙන්වා දෙයි.

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මඟින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ පැවති සියයට 4.1හි සිට අප්‍රේල් මාසයේ දී සියයට 3.9 දක්වා පහළ ගොස් තිබේ.

ආහාර කාණ්ඩයේ අයිතමවල මිල ගණන්හි සිදු වූ පහළ යෑම් මේ සඳහා හේතු වී තිබෙන අතර ආහාර කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය මාර්තු මාසයේ පැවති සියයට 9.6හි සිට අප්‍රේල් මාසයේ දී සියයට 9.0 දක්වා පහළ ගිය බවද, ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය අප්‍රේල් මාසයේ දී සියයට 1.8ක අගයක නොවෙනස්ව පැවතුණු බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත මනිනු ලබන කො.පා.මි. දර්ශකයෙහි වෙනස මාර්තු මාසයේ පැවති සියයට 4.0 හි සිට අප්‍රේල් මාසයේ දී සියයට 3.9 දක්වා සුළු වශයෙන් පහළ ගොස් තිබේ.

2021 අප්‍රේල් මාසයේ දී කො.පා.මි. දර්ශකයෙහි මාසික වෙනස සුළු වශයෙන් පහත වැටීමක් වාර්තා කර තිබෙන අතර, ආහාර කාණ්ඩයේ අයිතමවල මිල අඩුවීම මේ සඳහා හේතු විය. ආහාර කාණ්ඩය තුළ, 2021 අප්‍රේල් මාසයේ දී පොල්, එළවළු, රතු ලූනු සහ ලොකු ලූනු මිල අඩු විය. මේ අතර, ප්‍රවාහන (ලිහිසි තෙල්) උප කාණ්ඩයේ මිල ගණන් ඉහළ යෑම් හේතුවෙන්, ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි අයිතමවල මිල ගණන්හි ඉහළ යෑමක් අප්‍රේල් මාසයේ දී වාර්තා විය.

මහින්ද අලුත්ගෙදර

නව අදහස දක්වන්න