වනජීවි සංරක්ෂණය සතු සංචාරක නිවාස පිළිබඳ නිවේදනයක් | දිනමිණ

වනජීවි සංරක්ෂණය සතු සංචාරක නිවාස පිළිබඳ නිවේදනයක්

රට තුළ පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ ව්‍යාප්තිය සමඟ වනජිවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවට අයත් සියලුම සංචාරක නිවාස,වන නිවහන් සහ කඳවුරු බිම් හෙට (05) සිට තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කර ඇත
 
දැනට නවාතැන් පහසුකම් වෙන් කර ඇති අය වෙනුවෙන් නැවත දින වෙන් කිරීම ඉදිරියේ දී දැනුවත් කර බව නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි
 
 

නව අදහස දක්වන්න