මුතුරාජවෙල රැක ගැනීමට තීරණ රැසක් | දිනමිණ

මුතුරාජවෙල රැක ගැනීමට තීරණ රැසක්

මීගමු කලපුවෙන් සහ වගුරු බිම් කලාපයකින් යුක්ත මුතුරාජ වෙල ත‍ෙත් බිම් පරිසරය රැක ගැනීමට තීරණ රැසකට අද කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී ඇත
 
මේ අනුව පහත තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට  කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත
 
මුතුරාජවෙල තෙත්බිම් කලාපය සංරක්ෂණය හා තිරසාර භාවිතය සඳහා වර්තමානයට ගැළපෙන පරිදි ප්‍රධාන සැලැස්මක් කඩිනමින් සකස් කිරිම
 
ඉහත සැලැස්ම සඳහා අදාළ පාර්ශවකාර ආයතනවල ප්‍රධානීන්ගෙන් සමන්විත මෙහෙයුම් කමිටුවක් හා ක්‍රියාකාරී කමිටුවක් සකස් කිරීම
 
පහත් බිමක් ලෙස පරිසර පද්ධතියේ තිරසාර භාවිතය සඳහා අදාළ කටයුතු කිරිමේ වගකීම ශ්‍රි ලංකා ඉඩම් සංවර්ධන කිරීමේ සංස්ථාවට පැවරීම
 
ජාතික රක්ෂිතයක් ලෙස සංරක්ෂණය කළ යුතු ප්‍රදේශ වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥාපනත යටතේ ජාතික රක්ෂිතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම
ප්‍රධාන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරමින් මුතුරාජවෙල තෙත්බිම් කලාපය රැම්සා තෙත්බිමක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරිම

නව අදහස දක්වන්න