කම්කරු දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් නිවේදනයක් | දිනමිණ

කම්කරු දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

පවතින කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හමුවේ කම්කරු දෙපාර්තුමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා ප්‍රාදේශිය කාර්යාල වල සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ අංශය වසා තැබෙන බව කම්කරු දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කරයි
 
එළඹෙන 17 සිට ප්‍රධාන කාර්යාල හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාල මගින් සිදු කරන සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් සාමාන්‍ය ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ ශාඛාව පමණක් විවෘතව ඇත
 
නමුත් එම සේවා ලබා ගැනීම සඳහා පෙර පරිදි දිනයන් හා වේලාවන් වෙන් කර ගත යුතු බව නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි

නව අදහස දක්වන්න