තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ | දිනමිණ

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

 
අද (06 ) උදෑසන 6 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක තුනක අයිති ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර ඇත
 
එනම් මාතර දිස්ත්‍රික්කය ,යාපනය දිස්ත්‍රික්කය හා කළුතර දිස්ත්‍රික්ක යයි
 
එමෙන්ම තවත් ප්‍රදේශයක හුදකලාභාවය ඉවත් කිරීමට ද පියවර ගෙන ඇත

නව අදහස දක්වන්න