ස්මාට් කැබ්වලට අඩුවෙන් බදු ගහලා | දිනමිණ

ස්මාට් කැබ්වලට අඩුවෙන් බදු ගහලා

ස්වර්ණා විජේකෝන්
නුවන් කොඩිකාර
සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න

රජයට කෝටි 300ක පාඩුවක්

ස්මාට් කැබ් මාදිලි ස්වරූපයේ වාහන ආනයනය කිරීමේදී අඩු රේගු බදු ප්‍රමාණයක් අය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුව පියවර ගෙන ඇති නිසා රජයට සිදුව තිබෙන පාඩුව රුපියල් කෝටි 300ක් බව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හමුවේදී අනාවරණය වේ.

ඩබල් කැබ් මාදිලියට නිර්මාණය කර ඇති මේ ස්මාර්ට් කැබ් ආනයනයේදී රේගුව විසින් සිංගල් කැබ් ආනයනය කිරීමේදී අය කරන බදු ප්‍රමාණයන් අය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති නිසා මේ පාඩුව සිදුව තිබෙන බවද කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කර ඇත. ඒ අනුව පසුගිය කාලය තුළ වාහනයකින් රුපියල් මිලියනය බැගින් වාහන 3,000ක් ආනයනය කිරීමේදී මේ කෝටි තුන්සියයේ පාඩුව සිදුව ඇත.

මේ නිරීක්ෂණ අන්තර්ගතව ඇත්තේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතා විසින් පෙරේදා (20) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු වැනි සැසිවාරයට අදාළ පළමු වැනි වාර්තාවේය.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් වාහන ආනයනය කිරීමේදී හා එම වාහන මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කිරීමේදී විශාල වශයෙන් බදු අක්‍රමිකතා වන බවත් එමඟින් රටට විශාල බදු ආදායමක් අහිමි වන බවත් අදාළ වාර්තාවේ නිරීක්ෂණ තුළ අන්තර්ගතව තිබේ.

වාර්තාවේ නිරීක්ෂණවලට අනුව රේගුව විසින් විශේෂ කාර්යයන් සඳහා අඩු බදු ප්‍රමාණයක් ගෙවා ආනයනය කරනු ලබන වාහන ද්විත්ව කාර්යය වාහන ලෙස මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කොට තිබේ.

එමෙන්ම 2010 - 2019 කාල පරිච්ඡේදය තුළ වෑන් රථ 44ක් අඩු බදු ප්‍රමාණයක් ගෙවිය යුතු විශේෂිත කාර්යය වෑන් රථ ලෙස ආනයනය කර, මගී හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ අරමුණෙන් එම වාහන පසුව ද්විත්ව කාර්යය වාහන ලෙස මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කිරීම හේතුවෙන් අවම වශයෙන් රුපියල් මිලියන 1,300කට ආසන්න බදු ප්‍රමාණයක් රජයට අහිමි වී තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න