වාර්ෂික පරිසර ආරක්ෂණ හා සංරක්ෂණ සැලැස්ම පරිසර ඇමැති අතට.... | දිනමිණ

වාර්ෂික පරිසර ආරක්ෂණ හා සංරක්ෂණ සැලැස්ම පරිසර ඇමැති අතට....

වාර්ෂික පරිසර ආරක්ෂණ හා සංරක්ෂණ සැලැස්ම දිස්ත්‍රික් 306-B-2නව සිංහාධිපති සිංහ අයි. කේ .රාජපක්ෂ මහතා විසින් බත්තරමුල්ල පරිසර අමාත්‍යාංශයේදී පසුගියදා පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතාට භාරදෙන ලදී. සිංහ දිස්ත්‍රික් 306B2 හා IEPSLපරිසර ආරක්ෂණය පිළිබඳ පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව අවබෝධතා ගිවිසුමකටද අත්සන් තබන ලදී.

කසළ සම්පතක් කර ගැනීමට උපකාරී වන වෙබ් අඩවියක්ද මෙහිදී ආරම්භ කෙරිණි.

පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,දිස්ත්‍රික් 306B2සිංහාධිපති සිංහ අයි.කේ. රාජපක්ෂ,IEPSL ආයතනයේ සභාපති මහාචාර්ය නිරංජනී රත්නායක මහත්ම මහත්මීහු සහ පරිසර අමාත්‍යාංශ නිලධාරීහු මේ අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

ඡායාරූපය - හිදෝගම සමූහ

නව අදහස දක්වන්න