යුගදනවි කොටස් මිල දී ගැනීම: අමෙරිකා සමාගමේ ඩොලර් කෝටි 25 දෙසැම්බරයට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට | දිනමිණ

යුගදනවි කොටස් මිල දී ගැනීම: අමෙරිකා සමාගමේ ඩොලර් කෝටි 25 දෙසැම්බරයට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට

මහ බැංකුව

අමෙරිකානු නිව් ෆෝට්‍රස් එනජි සමාගම යුගදනවි බලාගාරයේ කොටස් මිලදී ගැනීමට අදාළ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 250ක මුදල නොවැම්බර් හෝ දෙසැම්බර් මාසවලදී මෙරටට ලැබීමට නියමිත බව මහ බැංකුව පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න