ඇමැති බන්දුල ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට යයි | දිනමිණ

ඇමැති බන්දුල ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට යයි

ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ඊයේ (25) එක් විය. එහිදී නව බස් ගාස්තු සංශෝධනය ඇමැතිවරයා වෙත පිළිගැන්වූ අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇමැතිවරයා නිලධාරීන්ගෙන් කරුණු විමසීය.

නව අදහස දක්වන්න