අද හා හෙට විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය | දිනමිණ

අද හා හෙට විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය

අද දිනයේ  (26) සහ හෙට දිනයේ  (27 සිකුරාදා)  පැය 02 විනාඩි 15 ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) අනුමැතිය ලබා දී තිබෙයි.
 
මෙම විදුලි කප්පාදුවට අදාළ කාලසටහන පහතින් දැක්වෙයි.
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න