අනුරාධපුර අලිමංකඩ 05ම මිනිසුන් අල්ලගෙන | දිනමිණ

අනුරාධපුර අලිමංකඩ 05ම මිනිසුන් අල්ලගෙන

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වනඅලි මිනිස් ගැටුම ඉහළ යාමට ප්‍රධාන හේතුවක් වී තිබෙන්නේ එම දිස්ත්‍රික්කයේ තිබෙන ප්‍රධාන අලිමංකඩ 05ම ආවරණය වන පරිදි විවිධ පුද්ගලයින් විසින් එම අලිමංකඩ සියල්ල අත්පත් කරගෙන සිටීම නිසා බවට කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.
 
 කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පසුගිය සතියේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබීය. එම සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ ගොවි නියෝජිතයින් තම වගාවන් වනඅලීන් විසින් විනාශ කිරීම පිළිබඳවත්, සතුන් විසින් හානි කිරීම නිසා වගා බිම්වලින් නිසි පරිදි ආදායමක් නොලැබෙන බවත් පෙන්වා දුන්නේය.
 
ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වනවිට ප්‍රධාන අලිමංකඩ 16ක් ඇති අතර, එම අලිමංකඩ සියල්ලම මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා වනඅලීන්ට අහිමි වී තිබේ. එම නිසා දැනට අලි මිනිස් ගැටුම උග්‍රව පවතින අලිමංකඩ 03ක් ලබන වසරේදී එහි පදිංචි සියලුදෙනා ඉවත් කර, වනඅලීන්ට ගමන් කිරීමට පහසු වන පරිදි නැවත සකස් කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.
 
එමෙන්ම 2024 වනවිට ඉතිරි අලිමංකඩ 13ම නිදහස් කර ගැනීමටත්, ඒවා අත්පත් කරගෙන සිටින පුද්ගලයින් හට වන්දි මුදල් සහ පදිංචි වීමට සුදුසු වෙනත් විකල්ප ඉඩම් ලබා දීමටත් සැලසුම් කර ඇත. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අලිමංකඩ 05 ඇතුළු අලිමංකඩ 16ම නිදහස් කර ගැනීම මඟින් වනඅලි මිනිස් ගැටුම් 50%කින් අවම කර ගැනීමට හැකි වෙතැයි ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
 
මෙම අලිමංකඩ සියල්ලම ආවරණය වන පරිදි වගාබිම්, ව්‍යාපාරික ස්ථාන, ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් හා සුළු කර්මාන්තශාලා වැනි නොයෙකුත් ඉදිකිරීම් සිදු කර තිබෙන නිසා වනඅලීන්ට නිදහසේ අලිමංකඩ හරහා ගමන් කිරීමට නොහැකි වී ඇති අතර, එවැනි අවස්ථාවලදී ඔවුන් මිනිසුන්ට හා දේපලවලට පහර දී විනාශ කරන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
 
 අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වනඅලි මිනිස් ගැටුම ඉහළ යාමට ප්‍රධාන හේතුවක් වී තිබෙන්නේ එම දිස්ත්‍රික්කයේ තිබෙන ප්‍රධාන අලිමංකඩ 05ම ආවරණය වන පරිදි විවිධ පුද්ගලයින් විසින් එම අලිමංකඩ සියල්ල අත්පත් කරගෙන සිටීම නිසා බවට කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.
 
 කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පසුගිය සතියේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබීය. එම සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ ගොවි නියෝජිතයින් තම වගාවන් වනඅලීන් විසින් විනාශ කිරීම පිළිබඳවත්, සතුන් විසින් හානි කිරීම නිසා වගා බිම්වලින් නිසි පරිදි ආදායමක් නොලැබෙන බවත් පෙන්වා දුන්නේය.
 
ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වනවිට ප්‍රධාන අලිමංකඩ 16ක් ඇති අතර, එම අලිමංකඩ සියල්ලම මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා වනඅලීන්ට අහිමි වී තිබේ. එම නිසා දැනට අලි මිනිස් ගැටුම උග්‍රව පවතින අලිමංකඩ 03ක් ලබන වසරේදී එහි පදිංචි සියලුදෙනා ඉවත් කර, වනඅලීන්ට ගමන් කිරීමට පහසු වන පරිදි නැවත සකස් කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.
 
එමෙන්ම 2024 වනවිට ඉතිරි අලිමංකඩ 13ම නිදහස් කර ගැනීමටත්, ඒවා අත්පත් කරගෙන සිටින පුද්ගලයින් හට වන්දි මුදල් සහ පදිංචි වීමට සුදුසු වෙනත් විකල්ප ඉඩම් ලබා දීමටත් සැලසුම් කර ඇත. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අලිමංකඩ 05 ඇතුළු අලිමංකඩ 16ම නිදහස් කර ගැනීම මඟින් වනඅලි මිනිස් ගැටුම් 50%කින් අවම කර ගැනීමට හැකි වෙතැයි ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
 
මෙම අලිමංකඩ සියල්ලම ආවරණය වන පරිදි වගාබිම්, ව්‍යාපාරික ස්ථාන, ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් හා සුළු කර්මාන්තශාලා වැනි නොයෙකුත් ඉදිකිරීම් සිදු කර තිබෙන නිසා වනඅලීන්ට නිදහසේ අලිමංකඩ හරහා ගමන් කිරීමට නොහැකි වී ඇති අතර, එවැනි අවස්ථාවලදී ඔවුන් මිනිසුන්ට හා දේපලවලට පහර දී විනාශ කරන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.
 
 

නව අදහස දක්වන්න