පාර්ලිමේන්තු අය වැය කාර්යාලය පිහිටුවීමේ පනත් කෙටුම්පතට සැකසීමට කැබිනට් අනුමැතිය | දිනමිණ

පාර්ලිමේන්තු අය වැය කාර්යාලය පිහිටුවීමේ පනත් කෙටුම්පතට සැකසීමට කැබිනට් අනුමැතිය

 
පාර්ලිමේන්තු අය වැය කාර්යාලය පිහිටුවීම සදහා වන පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙයි
 
අය වැය කාර්යාලය පිහිටුවීම සදහා වන මූලික කෙටුම්පත මීට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමකදී සළකා බැලීම සදහා ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.
 
එය පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු පක්ෂ නායකයන් වෙත ඉදිරිපත් කර අදහස් ලබාගැනීමට ද  එම අදහස් ද සැළකිල්ලට ගනිමින් නව පනත් කෙටුම්පත සකස් කිරීමට තීරණය කර තිබෙයි

නව අදහස දක්වන්න