ටජිකිස්ථානයේ සහ ආජින්ටිනාවේ ප්‍රභල භූ කම්පන 02 ක් | දිනමිණ

ටජිකිස්ථානයේ සහ ආජින්ටිනාවේ ප්‍රභල භූ කම්පන 02 ක්

 
ටජිකිස්ථානයේ සහ ආජින්ටිනාවේ ප්‍රභල භූ කම්පන 2ක් ​සිදු වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි
 
ටජිකිස්ථානයට බලපෑ භූ කම්පනය රිච්ටර් පරිමාණයේ ඒකක 5.9ක අගයක් ද ආජන්ටිනාවේ රිච්ටර් පරිමාණ 6.5 ක භූ කම්පනයක් ද සිදු වී තිබෙයි
 
මෙම භූ කම්පනය උතුරු ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශ රැසකට දැනී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි
 

නව අදහස දක්වන්න