2019 ජාතික පාසල් ගුරු මාරුවීම් ලේඛණය විදුහල්පතිවරුන්ට | දිනමිණ

2019 ජාතික පාසල් ගුරු මාරුවීම් ලේඛණය විදුහල්පතිවරුන්ට

2019 වසරට අදාළ ජාතික පාසල් ගුරු ස්ථාන මාරුවීම් ඇතුළත් ලේඛණය තැපැල් මගින් ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරුන් වෙත යොමුකළ බව අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.
 
www.moe.gov.lk යන වෙබ් අඩවිය හරහා ද අදාළ නාම ලේඛණ ලබාගත හැකිය.
 
මීට අදාළ අභියාචනා ඇත්නම් දෙසැම්බර් 28 වනදාට පෙර යොමුකරන ලෙසත් එම අමාත්‍යාංශය දැනුම් දීමක් කරනු ලැබේ.

අදහස් 2ක් ඇත

Pakiyam national school mathle

Pakiyam national school mathle

නව අදහස දක්වන්න