අද (20) දිනයේ එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන | දිනමිණ

අද (20) දිනයේ එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන

රජය විසින් කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා සිදු කරනු ලබන එන්නත්කරණ වැඩසටහන අද (20) දිනයේ ද දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 145 ක පැවැත්වෙයි
 
එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන පහතින් දැක්වෙයි
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න