ජාත්‍යන්තර කම්කරු දින සැමරුම - VIDEO | දිනමිණ

ජාත්‍යන්තර කම්කරු දින සැමරුම - VIDEO

ජාත්‍යන්තර කම්කරු දින සැමරුම වෙනුවෙන් දිනමිණ Online ගෙන එන විශේෂාංගය 


අදහස් 1ක් ඇත

kamkaruwa gana loku satanak kala pan tuda, Pransaye lekakayeku wu; Emile sola ;;, anek pan thuda victor hugo,, me yanadin kala wiplawaye,, prathipala nihadawa idimin sitina kala , ma dakina ath dakimm bahulaya , eda parisiye uman thula , ringawa uman mawath eli peheli kala kam karuwo ada parisiye yahapath lesin jeewath wanne , dinaganna ta maga yomu kala kala karuwangeth , kapa weemenyayi kiwahakiya!

නව අදහස දක්වන්න