අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

 • අත්තනගල්ල,​ මීවිටිගම්මන,​ ඌරාපොල,​ විමලගිරි පායේ විසූ නැසීගිය ජී. ඩබ්. ජී. සෙනවිරත්න මැතිතුමාගේ භාර්යාව වූද,​ නාමලිකා,​ පාලිත,​ ජයන්ත,​ නාලක ගේ මව වූද,​ ලක්ෂ්මන්,​ ජයවර්ධන (...
  2018-12-11 19:30:00
 • සම්පතාවඩුගේ ඩෙනිස් නිමලරත්න ප්‍රනාන්දු - මොරටුව පුවක්අරඹ අංක 7 දරන නිවසේ පදිංචි රංජනී මල්ලිකා යන අයගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ සුමුදු සහ සුමේදගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​...
  2018-12-04 19:30:00
 • ගරු මැක්සිමා රූපසිංහ පැවිදි සොයුරිය - ජේසුතුමන් හා මරියතුමිය තුළ දයාවේ පැවිදි සොයුරියන්ගේ නිකායේ ගරු මැක්සිමා රූපසිංහ පැවිදි සොයුරිය 2018.11.20 දින ස්වර්ගස්ථ විය. එතුමියගේ...
  2018-11-20 19:30:00
 • අයිරින් නානායක්කාර මැතිනිය - නැසීගිය (වෙළඳ ව්‍යාපාරික සෝමගිරි මුදලාලි) සරත් නානායක්කාර මහතාගේ ආදරණීය භාර්යාව වූද,​ නන්දන,​ සන්ධ්‍යා,​ චම්පිකා (සම්පත් බැංකුව) යන අයගේ ආදරණීය...
  2018-11-15 19:30:00
Subscribe to අභාවයන්