අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

 • මාරවිල සුරාබදු ස්ථානයේ සේවයේ නියුතු සුරාබදු පරීක්ෂක ඩබ්ලිව්. කේ. අශෝක සෝමලාල් ශාන්ත වල්පොල මහතා - නයනා කාන්ති ගමගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද හිරාන් අසංක වල්පොල (HSBC බැංකුව,​...
  2018-09-21 19:30:00
 • මාරවිල සුරාබදු ස්ථානයේ සේවයේ නියුතු සුරාබදු පරීක්ෂක ඩබ්ලිව්. කේ. අශෝක සෝමලාල් ශාන්ත වල්පොල මහතා - නයනා කාන්ති ගමගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද හිරාන් අසංක වල්පොල (HSBC බැංකුව,​...
  2018-09-20 19:30:00
 • ඇග්නස් අමරතුංග මහත්මිය - රාගම,​ හීන්කෙන්ද,​ අංක 436,​ “නවාතැන” නිවසේ පදිංචිව සිටි නැසීගිය එස්.කේ.ඩී. පිලිප් මහතාගේ ආදරණීය බිරිඳ වූද,​ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාවේ ජ්‍...
  2018-09-11 19:30:00
 • ලීලා ගුණරත්න මහත්මිය - ජනාධිපති කාර්යාලයේ විශ්‍රාමික පරිපාලන නිලධාරී කේ. ඒ. ගුණරත්න මහතාගේ දයාබර බිරිඳ වූද,​ චන්දිමා (ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය) සුමුදු (එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය) නදීපා (...
  2018-09-07 19:30:00
Subscribe to අභාවයන්